Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš
   
 
Menu
 
 Kto sme
 
 Oznamy
 
 Ponuka služieb
 
 Fotogaléria
 
 Výbor
 
 Tlaciva a predlohy
 
 Kontakt
 
 Napíšte nám
 
 Zverejňovanie dokumentov
 
 
 
 


PRIHLÁSIŤ SA
NA E-MAIL
(člen výboru)


Spriatelené web stránky

 


Zverejňovanie informácií

Informácie sú zverejňované na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2018, v ktorom bol Valným zhromaždením prerokovaný a následne prijatý návrh na zverejňovanie zmlúv a zápisníc v rámci slobodného prístupu k informáciám a transparentnosti na webovej stránke PaLS Rákoš. Vzhľadom na citlivý obsah zápisníc zo zasadnutí Výboru a zmlúv uzatvorených medzi spoločenstvom a jeho obchodnými partnermi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý dňa 25.05.2018 nadobudol účinnosť, nie je možné tieto dokumenty zverejňovať. Každý člen PaLS Rákoš má ako vlastník nárok nahliadnuť do predmetných dokumentov. Vzhľadom k tomu, že sa takto dostane do styku aj s informáciami, ktoré v zmysle vyššie uvedeného zákona podliehajú ochrane je nevyhnuté aby prv podpísal čestné vyhlásenie o mlčanlivosti, ktoré mu PaLS Rákoš v prípade záujmu o osobné nahliadnutie do dokumentácie PaLS Rákoš poskytne. Osobné nahliadnutie do nezverejniteľnej dokumentácie PaLS Rákoš je možné dohodnúť s Výborom prostredníctvom e-mailu.


Zverejniteľné informácie

Program zasadnutia výboru zo dňa 30.07.2021

Program zasadnutia výboru zo dňa 16.07.2021

Program zasadnutia výboru zo dňa 23.10.2020

Program zasadnutia výboru zo dňa 01.09.2020

Program zasadnutia výboru zo dňa 24.07.2020

Program zasadnutia výboru zo dňa 01.03.2020

Program zasadnutia výboru zo dňa 30.11.2019

Program zasadnutia výboru zo dňa 22.06.2019

Program zasadnutia výboru zo dňa 31.05.2019

Program zasadnutia výboru zo dňa 23.02.2019

Program zasadnutia výboru zo dňa 01.02.2019

Program zasadnutia výboru zo dňa 09.01.2019

Program zasadnutia výboru zo dňa 08.12.2018

Program zasadnutia výboru zo dňa 17.11.2018


Stanovy spoločenstva

Stanovy spoločenstva prijaté Valným zhromaždením dňa 06.09.2020
Copyright 2010 - 2018 www.urbar-rakos.sk